Projektový manažment

  • Príprava investičných zámerov
  • Vyhľadavanie a vyhodnotenie potenciálov investičných projektov
  • Identifikácia majetkoprávnych pomerov pozemkov
  • Zabezpečenie zamerania pozemkov, spracovanie prieskumov a overenie inžinierskych sietí
  • Návrh investičného procesu stavby
  • Komplexná koordinácia celého investičného procesu stavby (predprojektová, projektová, realizačná fáza)
  • Zabezpečenie všetkých potrebných stanovísk a rozhodnutí pre územné, stavebné konanie a kolaudáciu stavby
  • Kontrola rozpočtových nákladov stavby
  • Výkon činností stavebného dozoru pozemných stavieb